WERKING

De vzw Jongerenatelier organiseert brugprojecten voor jongeren uit het deeltijds beroeps secundair onderwijs.

Deeltijds onderwijs houdt in: twee dagen schoollopen en drie dagen werken of een andere invulling gericht op toekomstige arbeid (voortraject, brugproject).

HET ATELIERWERK

Het jongerenatelier beschikt intern over 3 ateliers: hout, bouw en metaal.

De werking is opgesplitst in 2 ploegen (één ploeg maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag – een tweede ploeg woensdagnamiddag, donderdag en vrijdag). In de interne ateliers wordt er in kleine groepen, telkens bestaande uit één begeleider en vier jongeren gewerkt.

Sedert 1997 heeft de VZW Jongerenatelier een samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk. Door deze samenwerkingsconvenant kreeg de vzw vanuit de stad de opdracht om de speelruimte van de stad aan te leggen en te onderhouden, de skateparken aan te leggen en te onderhouden en om de jeugdlokalen van de stad te onderhouden en indien waar nodig te renoveren. Dit alles in samenwerking met en onder supervisie van de jeugddienst.

Door deze samenwerkingsovereenkomst huldigen we het principe “Jeugd werkt voor Jeugd”, kan de stedelijke overheid (Jeugddienst) met beschikbare middelen heel wat meer realiseren voor de jeugd en werken we tevens preventief t .a.v. vandalisme.

Hiernaast krijgt de VZW veel opdrachten van andere stadsdiensten (cultuur, leefmilieu, …) en socio culturele organisaties uit de regio (VZW Wit.h, scholen, centrum Overleie, …).

werking

EXTERNE DIENSTEN

De opleiding in een externe dienst is regionaal gespreid en afhankelijk van de woonplaats, de interesse en de gevolgde opleiding van de jongere. Er is trajectbegeleiding vanuit de vzw en begeleiding op de werkvloer door de aangestelde verantwoordelijke.

Teneinde deze opleiding zinvol in te vullen werd met diverse diensten in de regio een samenwerkingsovereenkomst gemaakt. Binnen deze context kunnen jongeren een opleiding volgen in zo'n 90 tal verschillende diensten zoals:

 • Bibliotheek in Wervik
 • VZW Bik Kuurne
 • Kleuterschool Spes Nostra Heule
 • Gemeentelijke basisschool te Rekkem
 • Basisschool De Horizon in Wervik
 • Wegendienst stad Kortrijk
 • De warande Kortrijk

OPLEIDINGSPERIODE

De jongeren kunnen gedurende maximaal 800 uren en 20 uur per week een brugproject volgen. Dit is ongeveer een schooljaar.

Eenmaal de jongere rijp is om door te stromen naar een reguliere tewerkstelling krijgt hij/zij een begeleider toegewezen die hem/ haar zal begeleiden in de zoektocht naar een geschikte tewerkstelling. Deze begeleiding loopt na opstart in het bedrijf nog 3 tot maximaal 6 maanden verder (project STUWKRACHT).

Voortijdig stoppen van een brugproject kan enkel mits een geldige reden en in overleg tussen de VZW, de school, de jongere en zijn/ haar ouders.

De jongere krijgt, op basis van de geleverde prestaties, een vergoeding van 3,40 euro per uur.

werking

BEGELEIDINGS- EN OPVOLGINGSMETHODIEK

Van de jongeren die in een externe dienst hun tewerkstellingsopleiding volgen wordt een zekere zelfstandigheid verwacht. Deze jongeren hebben niet constant iemand nodig die hen zegt wat te doen en hoe. Wel hebben zij iemand nodig die hen opdrachten geeft en waar ze altijd met hun vragen terecht kunnen. In de mate van het mogelijke werkt de “begeleider” zoveel mogelijk samen met e jongere en probeert hij toch steeds in de buurt aanwezig te zijn. In die zin vragen we van de werkplaats een zeker engagement om de jongeren op te volgen. Voor de jongeren die intern een opleiding volgen werken we identiek, doch is de opvolging nog directer en intensiever.

Voor iedere Jongere wordt een alterneringsplan opgemaakt. Hierin worden de competenties die van de jongeren verwacht worden opgenomen, alsook de werkpunten.

Maandelijks wordt van de werkplaatsbegeleid(st)er verwacht om aan te duiden welke competenties de jongere onder de knie heeft

Vanuit het Jongerenatelier beogen we een nauwe samenwerking met de begeleiders op de werkvloer. Regelmatig zijn er telefonische contacten om te horen hoe het brugproject loopt.

Teneinde de jongeren zo optimaal mogelijk te begeleiden worden er, maandelijks of toch zeker tweemaandelijks evaluatiegesprekken gehouden. Doel van deze gesprekken is dat de jongeren zelf aangeven op welke punten zij menen goed te scoren en welke zaken er nog dienen bijgestuurd te worden. De bevindingen van de jongeren worden getoetst aan de bevindingen van de begeleider op de werkvloer. Op basis van deze gesprekken worden de werkpunten voor de komende periode en de wijze waarop deze werkpunten zullen worden aangepakt bepaald.

Ook het alterneringsplan en de screening van de basiscompetenties ( houding en attitude) worden tijdens de evaluatiegesprekken overlopen.

Naast de interne evaluaties volgen we vanuit de vzw tevens de evoluties van de jongere op school. Dit gebeurt aan de hand van contacten met de tewerkstellingsbegeleiders op school, aanwezigheid op de klassenraden en regelmatige evaluaties met de betrokken leerkrachten.

Indien het wat moeilijker loopt met een jongere gebeuren de evaluaties intensiever of werken we met een coachingscontract. Door het ondertekenen van het coachingscontract is iedereen akkoord om de afspraken na te komen zoals vermeld in het contract. Die afspraken werden gezamenlijk beslist tijdens een gesprek. Het niet nakomen van de afspraken in het coachingscontract kan de stopzetting of schorsing van het brugproject tot gevolg hebben.

CONTACT

 • Vzw Jongerenatelier
 • Sint Anna 10
 • 8500 Kortrijk
 • Tel: 056/96 01 50
 • Fax: 056/96 01 59
 • GSM: 0475/78 16 57